Pagina 1 van 10
Resultaten 1 - 20 van 186
# Soort Titel Auteur Jaar Plaats
1 Tijdschrift Uit het Schatboek. Wekelijkse preken over de Heidelbergse catechismus onbekend Sneek
Trefwoorden: theologie; ;
Signatuur: B-551 (Sneker Drukken)
2 Tijdschrift Uit Keboemen. Maandblad gewijd a.d. belangen der Friesche Zending. onbekend Sneek
Trefwoorden: theologie; ;
Signatuur: S-654 (Sneker drukken). Tresoar, Leeuwarden.
3 Tijdschrift Yn ús eigen Tael. Moanneskrift fen it kristlik Frysk Selskip. Wumkes, Dr. G.A. Sneek
Bolsward
Trefwoorden: theologie; talen; Friesland;
Signatuur: L-171 (Sneker drukken)
4 Tijdschrift Vliegende blaadjes. Uitgegeven ten voordeele van de Zaak des Heeren in Friesland. onbekend Sneek
Trefwoorden: theologie; Friesland;
Signatuur: W-298 (Sneker drukken). Tresoar, Leeuwarden.
5 Boek De trappen des geestelyken levens. (...) Brakel, Theodorus van 1852 Sneek
Trefwoorden: theologie; ; Brakel, Theodorus van
Signatuur: B-390
6 Boek Schriftuur en bevinding. Keur van Engelsche leerredenen. Nieuwland, J. Sneek
Trefwoorden: theologie; ;
Signatuur: N-090
7 Boek Friezendom en Christendom. Wumkes, Dr. G.A. 1916 Sneek
Trefwoorden: theologie; Friesland;
Signatuur: W-101
8 Boek Bijbel. Dat is de gansche heilige schrift vervattende al de kanonijke boeken des ouden en nieuwen testaments. onbekend 1845 ; 1858
Trefwoorden: bijbels; theologie; Nederland;
Signatuur: B-059; B-059-bis
9 Boek Aan den rand des afgronds. Brouwer, C. 1921 ; 1922 Sneek
Trefwoorden: proza; verhalen; theologie; ;
Signatuur: B-229
10 Boek Eens Christens reize naar de Eeuwigheid. Vertoonende onder verscheidene aardige zinnebeelden de gansche staat van een boetvaardige (...) Bunjan, Johannes Sneek
Trefwoorden: theologie; ;
Signatuur: B-146
11 Boek Salomons tempel. Door het evangelie-licht opgehelderd en vergeestelijkt. (...) Bunjan, Johannes Sneek
Trefwoorden: theologie; ;
Signatuur: B-147
12 Boek Geloofskracht. Drie Preeken uitgegeven bij het afscheid van de Ned. Hervormde Gemeente te Sneek (...) Banning, W. 1928 Sneek
Trefwoorden: Hervormde kerk; predikanten; theologie; Sneek;
Signatuur: B-148
13 Boek leere der wet en der genade verklaart; of Eene Verhandelinge van de Wet en van de Genade. (...) Bunjan, Johannes Sneek
Trefwoorden: theologie; ;
Signatuur: B-391
14 Boek Eene beschouwing van het verbond der genade, uit de heilige gedenkschriften. (...) Boston, Thomas 1866 Sneek
Trefwoorden: theologie; ;
Signatuur: B-245
15 Boek Tweetal leerredenen van J.J. Knap, predikant te Heeg. Knap, Jan Jacob 1852 Dordrecht
Trefwoorden: predikanten; theologie; Heeg; Knap, Jan Jacob
Signatuur: B-255
16 Boek Twaalftal Maandelijkse leerredenen. Felix, J.W. 1859 Franeker
Trefwoorden: predikanten; theologie; ;
Signatuur: F-029
17 Boek Mozaïsche oorsprong van de wetten in de boeken Exodus, Leviticus en Numeri. Lezingen over de moderne schrift-critiek des ouden testaments. Hoedemaker, Philippus Jacobus 1895 Sneek
Trefwoorden: Hervormde kerk; predikanten; theologie; Nijland; Hoedemaker, Philippus Jacobus
Signatuur: B-303
18 Boek Ropping fen Eliza. Fryske Preek. Wumkes, Dr. G.A. 1925 Bolsward
Trefwoorden: predikanten; theologie; Huizum;
Signatuur: W-101-026
19 Boek uitnemende rijkdom van Gods heerschappijvoerende Genade. onbekend 1831 Sneek
Trefwoorden: theologie; ;
Signatuur: H-376
20 Boek geestelyk leven en de stand eens gelovigen mensche hier op aarde, uit gods heilig woord vergadert en bijeengesteld. Eerste deel. Brakel, Theodorus van 1855 Sneek
Trefwoorden: theologie; ;
Signatuur: B-392

Zoeken in bibliotheek

Eenvoudig zoeken
Uitgebreide zoekopties

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek