Pagina 1 van 2
Resultaten 1 - 20 van 29
# Soort Titel Auteur Jaar Plaats
1 Boek Hollands Glorie. Roman van de zeesleepvaart. Hartog, Jan de 1940 Amsterdam
Trefwoorden: sleepboten; proza; ;
Signatuur: H-055
2 Boek Zee en Heide. Haspels, G.F. Amsterdam
Trefwoorden: visserij; jutters; kinderen; proza; ;
Signatuur: H-163
3 Boek Nieuw Zaansch binnenhuisje. Famke [pseudoniem] 1929 Amsterdam
Trefwoorden: proza; Zaandam;
Signatuur: F-030
4 Boek Kent gij Halbertsma van Deventer? In tal net útjowne hânskriften fan Dr. J.H. Halbertsma. Kalma, Jacob Jetzes 1969 Drachten
Trefwoorden: verhalen; proza; poëzie; ; Halbertsma, Joost Hiddes
Signatuur: K-063
5 Boek Frîske Hûsfrjeun. Rîm en Onrîm. Dijkstra, Waling 1852 Franeker
Trefwoorden: poëzie; verhalen; proza; ; Tsjerk Hiddes de Vries; Douwe Aukes
Signatuur: D-025
6 Boek Tocht. Hulskramer, George 1990 Heemstede
Trefwoorden: elfstedentochten; proza; ;
Signatuur: H-594
7 Boek Oer de drompel yn it F.L.M.D. - Fryske Literatuer yn oersetting. onbekend 1971 Leeuwarden
Trefwoorden: talen; literatuur; proza; poëzie; schrijvers; musea; Friesland; Leeuwarden;
Signatuur: L-117
8 Boek Nôt oan skeaven. Ta de 60ste jierdei fan Douwe Annes Tamminga 22 novimber 1969. Mei de rede fan Jo Smit op de bitinkingsdei, in bio- en bibliografy troch J.J. Kalma en in Kertiersteat troch drs. J. Visser. Kalma, Jacob Jetzes
Visser, drs. J.
Smit, Jo
1969 Leeuwarden
Trefwoorden: literatuur; poëzie; proza; schrijvers; onderwijs; Sneek; Ysbrechtum; Tamminga, Douwe Annes
Signatuur: K-090
9 Boek porselein tafel. onbekend 1951 Nijmegen
Trefwoorden: proza; Sneek;
Signatuur: L-296
10 Boek Aan den rand des afgronds. Brouwer, C. 1921 ; 1922 Sneek
Trefwoorden: proza; verhalen; theologie; ;
Signatuur: B-229
11 Boek ballade fan reading gaol. Wilde, Oscar
Sikkema, Marten
1953 Sneek
Trefwoorden: literatuur; proza; ;
Signatuur: W-040
12 Boek Mei de pinne helle. De tsien beste sketsen ut de priisfraech 1955 fan it Rely Jorritsma Founs. Piebenga, Jan
Akkerman, P.
Cuperus, W.
Jong, Inne de
Leenstra, R.
Terpstra, P.
Haakma, K.
Haan, S. de
Jaarsma, Dam
Jousma, A.
Rienstra, Jehannes
1956 Sneek
Trefwoorden: literatuur; proza; schrijvers; Friesland;
Signatuur: P-023
13 Boek Vader en zoon. Runa
Lukkien, A.
Sneek
's Gravenhage
Trefwoorden: verhalen; proza; Zweden; Scandinavië;
Signatuur: R-248
14 Boek Van Tweeërlei vader. Runa
Lukkien, A.
1922 Sneek
's Gravenhage
Trefwoorden: verhalen; proza; socialisme; theologie; Zweden; Scandinavië;
Signatuur: R-249
15 Boek Birger Löwing. Runa
Lukkien, A.
Sneek
's Gravenhage
Trefwoorden: verhalen; proza; Zweden; Scandinavië;
Signatuur: R-250
16 Boek Toen de heide riep. Visscher, J.A. Sneek
's Gravenhage
Trefwoorden: verhalen; proza; Nederland;
Signatuur: D-296
17 Boek twijfelaar. Limburg, Jilles
Walch, Jan
Sneek
's Gravenhage
Trefwoorden: proza; verhalen; theologie; ;
Signatuur: L-221
18 Boek smidsgezel van Utrecht. Lummel, H.J. van Sneek
Rotterdam
Trefwoorden: proza; verhalen; rooms katholieken; theologie; godsdiensten; Utrecht; Nederland;
Signatuur: L-223
19 Boek bijlhouwer van Utrecht. Lummel, H.J. van Sneek
Rotterdam
Trefwoorden: proza; verhalen; rooms katholieken; theologie; godsdiensten; Utrecht; Nederland;
Signatuur: L-224
20 Boek Aller afschrapsel. Uddo Sneek
Trefwoorden: gereformeerde kerk; Hervormde kerk; theologie; godsdiensten; proza; verhalen; Nederland;
Signatuur: U-010

Zoeken in bibliotheek

Eenvoudig zoeken
Uitgebreide zoekopties

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek

Opening bibliotheek:

Ma., Wo. t/m Vr. 10:00 - 12:30 uur
en 13:00 - 16:30 uur
Dinsdagen gesloten