Pagina 1 van 2
Resultaten 1 - 20 van 25
# Soort Titel Auteur Jaar Plaats
1 Boek Barre Tijden. Crisis en sociale politiek rondom de Zuiderzee, 1650-1850. Damsma, Dirk
Royen, Paul van
Damme, Dirk van
Kok, Jan
Vries, Richtje de
Doedens, Anne
1989 Zutphen
Trefwoorden: economie; visserij; armenzorg; Zuiderzee;
Signatuur: D-028
2 Boek weeshuiskwestie. Een vijftigjarige strijd op administratief gebied, 1809-1859. Bergsma, E. 1870 Sneek
Trefwoorden: weeshuizen; kloosters; O.B.W.; armenzorg; Sneek;
Signatuur: B-033; B-033-bis
3 Boek evangelie der armen. Jacobs, M. Sneek
Trefwoorden: theologie; armenzorg; ;
Signatuur: J-119
4 Boek Gedichtjes voor behoeftige kinderen. Boer, Francijntje de 1855 Sneek
Trefwoorden: poëzie; armenzorg; ;
Signatuur: B-011
5 Boek Beknopte beschrijving van de armenschool te Sneek. Visser, H.W.C.A. 1824 Sneek
Trefwoorden: onderwijs; armenzorg; Sneek;
Signatuur: V-119
6 Boek Vluchtige kijkjes in't verleden van Sneek. onbekend 1906;1909 Sneek
Trefwoorden: geschiedenis; schaatssport; misdaad; armenzorg; onderwijs; latijnse scholen; veeteelt; poorten; Sneek; Noyon, Symeon; Noyon, Joseph
Signatuur: S-309
7 Boek Tot aandenken aan mijne moeder. Filantropie en grootgrondbezit te Swartewesein 1650-1892-1992. Jensma, Goffe 1992 Leeuwarden
Trefwoorden: armenzorg; zilver- en goudsmederijen; parken; Ryptsjerk; Looxma, familie
Signatuur: J-364
8 Boek Algemeen Verslag en Verantwoording van de Provinciale Commissie van Onderstand voor de Noodlijdenden, door de geheerscht hebbende ziekte. Leeuwen, J. van 1826 Leeuwarden
Trefwoorden: armenzorg; overstromingen; volksgezondheid; Friesland;
Signatuur: L-166
9 Boek It Gild to Grou 1776-1976. Ta de skiednis fan sykte- en âlderdomsforsekering op it plattelân en har soasjael-kulturele eftergrounen. Schoustra, S.A. 1978 Leeuwarden
Trefwoorden: sociale zaken; uitkeringen; armenzorg; verzekeringen; liefdadige organisaties; gilden; Grou;
Signatuur: S-605
10 Boek leven en de lotgevallen van Jacobus Martinus Baljeé. Eekhoff, Wopke 1835 Leeuwarden
Trefwoorden: weeshuizen; wezenzorg; armenzorg; Leeuwarden; Baljeé, Jacobus Martinus
Signatuur: E-201
11 Boek Dokkum, beeld van een stad. Twaalf eeuwen stadsleven in woord en beeld. Dragt, Ihno
Karstkarel, Peter
Keune, Wim
Kuipers, Maaike
Wijnsma, Arend Jan
1986 Leeuwarden
Drachten
Trefwoorden: geschiedenis; feesten; stadhuizen; ambachten; bevolking; Admiraliteit; verkeer; hotels; huizen; kunstschilders; Tweede Wereldoorlog; waaggebouwen; markten; bestuur; kranten; wallen; architectuur; armenzorg; verenigingen; onderwijs; patriotten; sport; Dokkum; Bonifatius; Schrader, Catharina Geertruid
Signatuur: D-288
12 Artikel Friese bedelaars in Veenhuizen en Ommerschans (1834-1859). (Deel 1).
In: Genealogysk Jierboekje.
Ley, R. van der 1996 Leeuwarden
Trefwoorden: armenzorg; armhuizen; Veenhuizen; Ommerschans;
13 Boek Reglement der onderstandskas (...) der afdeeling Ylst van het Nederlandsch Werkliedenverbond 'Patrimonium'. onbekend 1889 Brielle
Trefwoorden: reglementen; vakbonden; armenzorg; IJlst;
Signatuur: Y-023
14 Boek Lemsterlan. In kuijerke troch it forline. Klijnsma, A.E. 1975 Bolsward
Trefwoorden: plaatsbeschrijvingen; grietenijen; armenzorg; sluizen; meren; vaarten; overstromingen; openbaar vervoer; scheepvaart; dorpen; Lemmer; Lemsterland; Kokje, Jan
Signatuur: K-366
15 Boek Gedichtjes voor behoeftige kinderen. Boer, Francijntje de 1823 Amsterdam
Trefwoorden: poëzie; kinderen; armenzorg; ;
Signatuur: B-011
16 Boek Inventaris van het Diaconiearchief van de Nederduitse Herv. Gemeente van Sneek. Szper, F. 1941
Trefwoorden: archieven; Hervormde kerk; diaconie; armenzorg; Sneek;
Signatuur: S-018
17 Boek Rapport betreffende reorganisatie der uitoefening van liefdadigheid te Sneek. onbekend 1920
Trefwoorden: armenzorg; Sneek;
Signatuur: S-332
18 Boek Korte beschrijving van de provincie Friesland of overzigt van den tegenwoordigen toestand van dit gewest. Eekhoff, Wopke 1864
Trefwoorden: geschiedenis; economie; veeteelt; bedrijven; armenzorg; scheepvaart; kunst; spoorwegen; economie; Friesland;
Signatuur: E-096
19 Artikel Armengoederen en Armbesturen in Friesland. (Van de 14e eeuw tot heden). Historisch-Juridische schets.
In: De Vrije Fries.
Boeles, P.C.J.A. 1902
Trefwoorden: armenzorg; armvoogdij; Friesland;
20 Artikel Earmoed en earmesoarch yn Hynljippen 1848-'49.
In: It Beaken.
Bakker, G. 1967
Trefwoorden: armenzorg; Hindeloopen;

Zoeken in bibliotheek

Eenvoudig zoeken
Uitgebreide zoekopties

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek