Pagina 1 van 3
Resultaten 1 - 20 van 42
# Soort Titel Auteur Jaar Plaats
1 Boek History of a house flag. Leigh-Bennett, E.P. 1951 Rotterdam
Trefwoorden: vlaggen; rederijen; banistiek; ;
Signatuur: L-074
2 Boek Flags, funnels & Hull colours. Stewart, Colin 1963 Londen
Trefwoorden: vlaggen; wimpels; vaandels; banistiek; ;
Signatuur: S-180
3 Boek Met vlag en vaandel. Vlaggen en vaandels uit de periode tussen ca. 1800 en 1945. onbekend 1980 Leiden
Trefwoorden: musea; vlaggen; vaandels; banistiek; Leiden;
Signatuur: L-264
4 Boek symbolen van Friesland. onbekend Leeuwarden
Trefwoorden: heraldiek; banistiek; vlaggen; liederen; Friesland;
Signatuur: F-052
5 Boek Flaggeboek. Neffens in hânskrift fan om 1700 hinne. Sierksma, Kl. 1975 Leeuwarden
Trefwoorden: vlaggen; banistiek; ; Hesman, Gerrit
Signatuur: H-244
6 Boek symbolen van Friesland. onbekend Leeuwarden
Trefwoorden: vlaggen; heraldiek; banistiek; Friesland;
Signatuur: L-054
7 Boek Friesche wapen en de Friesche vlag. Murray Bakker, H.J. 1927 Leeuwarden
Trefwoorden: heraldiek; vlaggen; banistiek; Friesland;
Signatuur: M-291
8 Artikel Wapen en vlag van Wymbritseradeel.
In: Genealogysk Jierboekje.
Backenhage, A.B. Dull tot 1970 Leeuwarden
Trefwoorden: heraldiek; banistiek; vlaggen; Wymbritseradiel;
9 Artikel Wapen en flagge fan Ysbrechtum.
In: Genealogysk Jierboekje.
Terluin, J.C. 1977 Leeuwarden
Trefwoorden: heraldiek; banistiek; vlaggen; Ysbrechtum;
10 Artikel wapens en flaggen fan Waldsein, Drachten en Haulerwyk.
In: Genealogysk Jierboekje.
onbekend 1986 Leeuwarden
Trefwoorden: heraldiek; banistiek; vlaggen; Woudsend;
11 Artikel Wapen en flagge en tsjerkesegel fan Nijlân.
In: Genealogysk Jierboekje.
Terluin, J.C. 1975 Leeuwarden
Trefwoorden: heraldiek; banistiek; vlaggen; Nijland;
12 Artikel Kronen.
In: Genealogysk Jierboekje.
Backenhage, A.B. Dull tot 1964 Leeuwarden
Trefwoorden: heraldiek; banistiek; Friesland;
13 Boek Flaggen aller seefahrenden Nationen. Norie, J.W.
Hobbs, J.S.
1971 Hamburg
Trefwoorden: vlaggen; scheepvaart; koopvaardij; banistiek; ;
Signatuur: N-082
14 Boek Tentoonstelling 'Vlag en wimpel' 4 juni t/m 28 augustus 1988. onbekend 1988 Groningen
Trefwoorden: scheepvaartmusea; musea; vlaggen; wimpels; banistiek; Groningen;
Signatuur: G-073
15 Tijdschrift Vlaggen. Informatie en documentatie over vlaggen. Jansen, A. Den Haag
Trefwoorden: vlaggen; banistiek; Nederland;
Signatuur: H-548
16 Boek Vlaggen. Symbool. Traditie. Protocol. Sierksma, K. 1963 Bussum
Trefwoorden: vlaggen; banistiek; ;
Signatuur: S-873
17 Boek L'histoire fixee en drapeaux. Sierksma, K. Bussum
Trefwoorden: vlaggen; wimpels; banistiek; ;
Signatuur: S-620
18 Boek Vlagprotocol. Traditionele gebruiken en voorschriften. Sierksma, K. 1981 Bussum
Trefwoorden: vlaggen; vaandels; seinvlaggen; wimpels; vanen; banistiek; ;
Signatuur: S-637
19 Boek Moussault's lexicon van vlaggen en wapens. Pedersen, Christian Fogd 1980 Bussum
Trefwoorden: heraldiek; vlaggen; vanen; wimpels; banistiek; ;
Signatuur: P-179
20 Artikel Wapen en flagge.
In: Wymbritseradiel. Skiednis fan in greidgritenij.
Backenhage, A.B. Dull tot 1974 Bolsward
Trefwoorden: vlaggen; heraldiek; banistiek; Wymbritseradiel;

Zoeken in bibliotheek

Eenvoudig zoeken
Uitgebreide zoekopties

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek