Pagina 1 van 2
Resultaten 1 - 20 van 26
# Soort Titel Auteur Jaar Plaats
1 Boek Uleboer's Jurjen. Toaniellstik yn seis bedriuwen. Hoen, H. 1917 Sneek
Trefwoorden: toneel; ;
Signatuur: H-330
2 Boek In fijân fen minsken. Kalma, Douwe 1930 Sneek
Trefwoorden: toneel; ;
Signatuur: K-089
3 Boek Elts spilet syn rol, en... Oarspronklik toanielstik yn fjouwer utkomsten. Geertsema
Eppenga
1930 Sneek
Trefwoorden: toneel; ;
Signatuur: G-208
4 Boek Fen it goede tofolle. Satir yn ien bidriuw. Geertsema
Eppinga
1933 Sneek
Trefwoorden: toneel; Friesland;
Signatuur: G-252
5 Boek Evert Om. Fleurich stikje yn twa lytse bidriuwen. Smit, C. 1948 Sneek
Trefwoorden: toneel; ;
Signatuur: S-457
6 Boek Durk. In mal ding. Yn ien bidriuw fan 2 tafrielen. Smit, C. 1947 Sneek
Trefwoorden: toneel; ;
Signatuur: S-460
7 Boek Roardisten. In skiedkindich toanielstik yn sayn taferielen. Kalma, Douwe 1934 Sneek
Trefwoorden: toneel; ;
Signatuur: K-186
8 Boek Leafwyn. Toanielstik yn trije utkomsten yn fersen. Kalma, Douwe 1941 Sneek
Trefwoorden: toneel; ;
Signatuur: K-221
9 Boek Karbrief for de Krite Snits fen it Selskip for Fryske Tael- en Skriftenkennisse. onbekend 1895 Sneek
Trefwoorden: toneel; talen; Fryske Krite; Sneek; Friesland;
Signatuur: S-638
10 Boek Krite Snits. Selskip foar Fryske Tael- en Skriftkennisse sûnt 1850. 140 jier Krite 16 en 17 novimber 1990. onbekend 1990 Sneek
Trefwoorden: toneel; Fryske Krite; Sneek;
Signatuur: S-403
11 Boek Openluchtspel 'Sneek'. Op te voeren in het sportpark te Sneek ter gelegenheid van de Hentso- tentoonstelling. onbekend 1931 Sneek
Trefwoorden: toneel; HENTSO; nijverheidstentoonstellingen; Sneek;
Signatuur: S-441
12 Boek Utkomst. Klucht yn ien bidriuw. Smit, C. 1947 Sneek
Trefwoorden: toneel; ;
Signatuur: S-458
13 Boek Opwaarts. Tooneelspel in drie bedrijven. Smit, C. 1922 Sneek
Trefwoorden: toneel; ;
Signatuur: S-459
14 Boek Tseard -- De Cannadees. Fleurich stikje yn ien bedriuw. Smit, C. 1947 Sneek
Trefwoorden: toneel; Sneek; Smit, C.
Signatuur: S-456
15 Boek Fryslân. In stik yn njuggen tafrielen yn proaze. Kalma, Douwe 1926 Sneek
Trefwoorden: toneel; ;
Signatuur: K-274
16 Boek Frans Winia. Toanielspils yn fjouwer bidriuwen. Jong, S.D. de 1930 Sneek
Trefwoorden: toneel; ;
Signatuur: J-162
17 Boek inneming van Den Briel. Een één april-grap. Samenspraak voor 7 personen. Parker, P. 1930 Sneek
Trefwoorden: toneel; Den Briel;
Signatuur: P-218
18 Boek Tinkboek fan it hûndertjierich bistean fan it Selskip foar Frykse Tael en Skriftekennisse 1844-1944. Brouwer, J.H.
Dijkstra, J.W.
Hof, J.J.
Kalma, Jacob Jetzes
Nieuwenhuis, D.
Tuinstra, G.
1944 Leeuwarden
Trefwoorden: Fryske Krite; talen; toneel; Sneek; Friesland;
Signatuur: F-011
19 Artikel Honderd jaar Friesland, de Friezen en het Verkeer.
In: Als de dag van Gisteren.
Terpstra, Pieter Friese Pers, Leeuwarden
Trefwoorden: toneel; kranten; bibliotheken; schrijvers; literatuur; poëzie; talen; Friesland;
20 Boek gouden bruiloft van Mr. Bauke Haga en Hillegonda Veen, den 19 September 1860 gevierd te Sneek. onbekend 1860 Arnhem
Trefwoorden: huwelijken; liederen; toneel; Sneek; Haga, Mr. Bauke; Veen, Hillegonda
Signatuur: P-061

Zoeken in bibliotheek

Eenvoudig zoeken
Uitgebreide zoekopties

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek